Monday, 30 January 2017

Mimice 6 new routes

HR
U sektoru Jadran film dva su nova smjera desno od Maršala:  Zg80 6b+  te Metastaze 7a+ ( oba oko 30m). U sektoru Špilja( novo ime : Laboratorij) lijevo od smjera Money please nalazi se Baka Vera 7a a desno od Money please su četiri nova smjera. Prvi desno popeo je Nikola Kramarić: Gerijatrija 7c. Slijede: Chooky, Wooky te Sprašidon. Prva dva su projekti dok je i Sprašidona popeo Nikola Kramarić i predložio ocjenu 8a.. Smjerove su opremili Boris Čujić i Saša Kmezić. Luka Mudronja te Ivica Beović opremili su zadnja tri spomenuta. 15m desno od smjera Barba Vinko nalaze se dva nova projekta visine 10m.
EN
In sector Jadran film two new routes are bolted and climbed. They are right of the route Maršal: Zg80 is 6b+ and more right is Metastaze 7a+. In sector Špilja (new name: Laboratorij) left from the route Money please is Baka Vera 7a, and right of Money please four new routes are bolted. First to the right is climbed by Nikola Kramarić and graded 7c. Name is Gerijatrija.  Chooky, Wooky and Sprašidon follows. First two are  projects. Sprašidon is climbed by Nikola Kramarić and graded 8a. Last three routes are bolted by Luka Mudronja and Ivica Beović. The rest  by Boris Čujić and Saša Kmezić.
                                           
                                                    New routes marked green:                                          sector Špilja

Wednesday, 4 January 2017

Kompanj correction

HR
Pravo ime smjera Sekirica na dubu ( Ghey team A/3 smjer br. 9) je Riding with Tori Black. Prvi ga je popeo Gabriele Gorobey.
EN
Real name for the route Sekirica na dubu ( Ghey team A/3 route nr. 9) is Riding with Tori Black. It is first climbed by Gabriele Gorobey.


Tuesday, 3 January 2017

Mimice - two projects climbed

HR
Slovenski penjač Zan Lovenjak izveo je prvi uspon u smjeru Mila mama. Ocjena je 8a+. Jernej Kruder popeo je drugi smjer s lijeve strane u sektoru Centrala (ex Baka Vera). Novo ime i ocjena: Gusar i Janezi 8a+.
EN
Slovenian climber Zan Lovenjak makes a  FA in route Mila mama. Suggested grade is : 8a+. Jernej Kruder climbed a project in sector Centrala (second from left, ex. Baka Vera). New name and grade: Gusar i Janezi 8a+.

Mimice sector Špilja

Vrulja - another project climbed

HR
Jernej Kruder popeo je projekt u sektoru A Špilja (nr.2 u vodiču). Ime smjera sada je : Shit happened a ocjena 8b 35 m.
EN
Jernej Kruder climbed a project in sector A Špilja ( nr.2 in guidebook). Route is named Shit happened and it is graded 8b 35m.

Vrulja sector Velika Špilja

Sunday, 1 January 2017

Kompanj - new routes

HR
U sektoru Krankenhaus desno od smjera If nalaze se dva nova smjera: Tazadn dan 6b+ i desno od njega Dope on dial 6b. 14m obje.

EN
Two new routes are bolted in sector Krankenhaus right of the route If:
 Tazadn dan 6b+ and right of this one is Dope on dial 6b. 14m both

Kamena vrata - new routes and repeats

HR
Rajko Zajc izveo je FA u smjeru Lopovska (sektor B): ocjena 7c+.
Lijevo od Way of Saxsony  postoje još četri
nova smjera : L-D
a)Glavić 5a, 25m
b)Žili mi ruka 6b, 12m
c)Bišprcavrit 5c, 10m
d)Čistač kamina je 5c, 20m.
Tu je i nova ocjena smjera Zvuči teško: 8a+
EN
Rajko Zajc did FA in route Lopovska (sectorB). Grade: 7c+. Left of Way of Saxony are four new routes: L to R
a)Glavić 5a, 25m
b)Žili mi ruka 6b, 12m
c)Bišprcavrit 5c, 10m
d)Čistač kamina je 5c, 20m.
New grade for the route Zvuči teško: 8a+.

Pazin B/1 corrections

1. Priroda i loše društvo 6c+ 10m
2. ? 4c 8m
3. ? 4c 8m
4. ? 5a 8m
5. ? 6b 10m
6. Ćurka 6a+ 10m
7. Last action hero 6a 9m
8. Taši 6a+ 9m
9. Crveni patuljak 6a+ 7m
10. Laganica 5b 7m
11. Teži 4a 5m
12. Laki 4b 5m
13. Lakši 4b 5m