Friday, 16 September 2016

Limski kanal - small corrections

HR
Mala korekcija u sektoru B Horoskop:
redoslijed smjerova:
15. Blizanci
16. ?
17. Bik
18.Ovan
19. ?
Sektor D Šimije :
Lijevo od smjera Sbarabus nalaze se još dva smjera :
1. Sretna nova godina 6b ( 5b,6b) 40m - direktna varijanta druge dužine : 6a
2. Paolo, Sara, Silena 5c (5c,5b) 40m
Smjer Kugumar ima i drugu dužinu ocjene 6a+
Smjer Titiriti ima drugu dužinu ocjene 6c ( Tatarata ima samo prvu dužinu 5c)
 EN
Small correction for sector B Horoskop:
correct route list:
15. Blizanci
16. ?
17. Bik
18.Ovan
19. ?
Sector D Šimije:
Left from route Sbarabus two new routes are climbed:
1. Sretna nova godina 6b ( 5b,6b) 40m - direct variant of the second pitch : 6a
2. Paolo, Sara, Silena 5c (5c,5b) 40m
Route Kugumar have a second pitch which is graded 6a+
Route Titiriti have a second pitch which is graded 6c, Route Tatarata heve only first pitch.


No comments:

Post a Comment